ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದೂಟ ನೆನಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ sticky icon

ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೨೪, ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಿಂದ ೨೬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್-ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ!

ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿವರ - http://littlebasin.org/

KKNC Camping for 2015

KKNC Camping for 2015 is happening this year at the Little Basin campgrounds from July 24th 5pm to July 26th 11AM. Currently registrations are closed. See you in camping!

Details of campground are at http://littlebasin.org/


Camping 2015 and Nenapina Doni from Raaga team sticky icon

ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದೂಟ ನೆನಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ :
ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದೂಟ ನೆನಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿಸಲು http://goo.gl/5saFvi ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

Camping 2015:
KKNC Camping for 2015 is now open! To see the details to register click the link http://goo.gl/5saFvi

Nenapina Doni from Raaga team:
KKNC is proud to present "Nenapina DonNi" - A delightful musical evening by Raaga - bay area's premier Kannada band. Net proceeds of the show benefit Sri Shankar Cancer Foundation (SSCF). Come, listen to great music and help a great cause!

You can buy your tickets at
https://mycity.sulekha.com/nenapina-doni_buy_2090207

Our Sponsors