ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದೂಟ ನೆನಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್

ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೨೪, ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಿಂದ ೨೬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್-ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ!

ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿವರ - http://littlebasin.org/

KKNC Camping for 2015

KKNC Camping for 2015 is happening this year at the Little Basin campgrounds from July 24th 5pm to July 26th 11AM. Currently registrations are closed. See you in camping!

Details of campground are at http://littlebasin.org/


ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದೂಟ ನೆನಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್

ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೨೪, ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಿಂದ ೨೬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್-ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ!

ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿವರ - http://littlebasin.org/

KKNC Camping for 2015

KKNC Camping for 2015 is happening this year at the Little Basin campgrounds from July 24th 5pm to July 26th 11AM. Currently registrations are closed. See you in camping!

Details of campground are at http://littlebasin.org/


Our Partners

KKNC YouthCommittee 2019 inviting young adults (12- 18 yrs) to join the fun! Great new line-up of ideas this year! :)
Register today

Buy a link!